Dostępność

 1. Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsza polityka określa zasady dostępności oraz działania podjęte w celu zapewnienia dostępności strony internetowej Izby.
 2. Informacje kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa prosimy o kontakt:
 • Adres e-mail: izba@biph.pl
 • Numer telefonu: +48 32 281-59-58
 • Adres pocztowy: ul. Chrobrego 34/5a, 41-902 Bytom
 1. Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa podejmuje wszelkie starania, aby strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia dostępności witryny poprzez monitorowanie, testowanie i wprowadzanie niezbędnych zmian.
 2. Zgodność z wytycznymi Strona internetowa Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jest projektowana i rozwijana zgodnie z wytycznymi dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA, przy uwzględnieniu poniższych elementów:
 • Treść strony jest czytelna i zrozumiała.
 • Strona jest w pełni obsługiwana przez czytniki ekranowe.
 • Zapewniamy odpowiednie kontrasty kolorów oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Nawiązujemy do standardowych przeglądarek internetowych, w tym technologii wspomagających.
 1. Dbamy o logiczną strukturę strony internetowej, co ułatwia korzystanie z niej. Staramy się, aby informacje były łatwo dostępne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników.
 2. Gdy na stronie umieszczamy multimedia (np. zdjęcia, filmy), starannie dobieramy alternatywne opisy (teksty zastępcze) pozwalające na zrozumienie prezentowanych treści przez osoby korzystające z czytników ekranowych.
 3. Gdy zawartość na stronie jest dynamiczna (np. formularze), staramy się, aby zmiany były komunikowane w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa regularnie monitoruje dostępność swojej strony internetowej, przeprowadza audyty i testy, aby identyfikować obszary wymagające poprawy. Wprowadzamy zmiany mające na celu usprawnienie dostępności witryny.
 5. W miarę możliwości udostępniamy dodatkowe udogodnienia dla użytkowników, takie jak alternatywne sposoby kontaktu czy możliwość pobrania informacji w różnych formatach.
 6. W przypadku napotkania problemów z dostępnością strony internetowej Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej prosimy o kontakt z nami. Każde zgłoszenie będzie traktowane priorytetowo, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem.
 7. Ocena dostępności strony internetowej będzie przeprowadzana regularnie, a wyniki będą publikowane na stronie Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.
 8. Polityka dostępności będzie regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w technologii, standardach oraz uwag użytkowników.

Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024

Niniejsza polityka dostępności strony internetowej Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej ma na celu zapewnienie dostępności dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i ograniczeń.