Obrady BIPH

W dniu 29.03.2007 r. o godzinie 16:00 w budynku PSS Społem w Bytomiu odbyło się spotkanie członków Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Początek obrad:

Zebraniu przewodniczył Pan Prezes Tadeusz Gapiński, który omówił następujące tematy:
1. Atrakcyjność strony internetowej Izby,
2. Tworzenie biuletynu informacyjnego o członkach Izby,
3. Powitanie nowych członków Izby,
4. Powitanie zaproszonych gości,
5. Omówienie współpracy między firmami członkowskimi,
6. Rozdanie certyfikatów przynależności do Izby nowym członkom. Na spotkaniu Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej gościli przedstawiciele A. Zakładu Doradztwa Zawodowego; Kierownik Ośrodka – mgr Małgorzata Żydziak oraz inż. Zbigniew Chojowski. B. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”; konsultant – Sylwia Antoszczak. Zostały omówione następujące tematy:

1. Szkolenia BHP, które omówił inż. Zbigniew Chojowski. Podstawowym przepisem prawnym jest Kodeks Pracy (art. 23711), który mówi: Art. 23711

§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp

2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.
Dziennik Ustaw Nr 180 z 2004 r. poz. 1860 szkolenie w dziedzinie BHP
Odnośnik do strony internetowej => http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1860.htm
Na spotkaniu poruszono kwestie szkolenia pracodawców w dziedzinie BHP oraz zwrócono szczególną uwagę na szkolenia zatrudnianych pracowników. Istotne znaczenie ma fakt, informowania pracowników o zagrożeniach na stanowisku pracy. Należy pamiętać, aby pierwszy dzień poracy nowozatrudnionego pracownika był dniem przeznaczonym na szkolenie BHP – szkolenie BHP musi odbywać się w godzinach pracy, należy to odnotować w formularzu szkolenia. Pracodawca może sam szkolić pracowników, bądź zlecić to zadanie firmie szkoleniowej. Jeśli pracodawca chce przejąć obowiązki szkolenia pracowników musi sam ukończyć 64 godzinne szkolenie BHP. Jeśli zatrudnia specjalistę BHP bądź zleca je firmie szkoleniowej musi jedynie przejść 16 godzinne szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Takie szkolenie należy powtarzać, co 5 lat. W przypadku umowy-zlecenie pracownicy również powinni odbyć szkolenia BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie. Koszty szkolenia i badania są do uzgadniane są z pracodawcą. Jeśli pracownik sam płaci za badania i szkolenie BHP, taka informacja musi być zawarta w umowie.

2. Szkolenia, kursy, które omówiła mgr Małgorzata Żydziak. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń dofinansowanych z ES, z których mogą skorzystać pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw.
Organizowane jest również szkolenie wyjazdowe przeznaczone dla pracowników i właścicieli firm związanych z branżą elektroniczną, telekomunikacyjną, informatyczną.
Szkolenie to odbywać się będzie w dniach 19-22.04.2007 r. w Wiśle. Jest współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu: Zwiększenie konkurencyjności branży elektronicznej”.Koszt 4-dniowego szkolenia wynosi 160 zł/osoby.

Tematyka zajęć:1) Finanse dla niefinansistów.

2) Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.

3) Wpływ kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

4) Zarządzanie wizerunkiem firmy.
Każda firma może zgłosić 4 uczestników. Jedna osoba może uczestniczyć nawet w 7 szkoleniach.
Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie http://www.nowaelektronika.pl/szkolenia.php?id=13

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych, które omówiła Sylwia Antoszczak.
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” prowadzi bezpłatne usługi konsultacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, polskich funduszy oraz funduszy kredytowych.
W przypadku mikro przedsiębiorstw, czyli pracodawców zatrudniających do 10 osób wysokość dotacji wynosi 60% całej wykonanej inwestycji, lecz nieprzekraczających kwotę 200 tyś. zł. W przypadku małych przedsiębiorstw, czyli pracodawców zatrudniających do 50 osób wysokość dotacji wynosi 60% całej wykonanej inwestycji, lecz nieprzekraczających kwotę 750 tyś. zł.

W przypadku średnich przedsiębiorstw, czyli pracodawców zatrudniających do 250 osób wysokość dotacji wynosi 50% całej wykonanej inwestycji, lecz nieprzekraczających kwotę 750 tyś. zł.

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa